POUM

Documentació Escrita
00 Document Sintesi
t1 00 Portades
t1 0.0 Document de Sintesi
  PLÀNOLS
  t2S01a
  t2S01b
  t2S02a
  t2S02b
  t2S02c
  t2S03
01 Memoria
t1 01.0 Portades Memories _6 documents_
t1 01.1 Memoria ID
  t201.1 Memoria descriptiva i justificativa
t1 01.2 Memoria Social
  t201.2 Memoria social
t1 01.3 ISA
  ISA_POUMGuardiolaBergueda_vdes2013_tot
t1 01.4 Annexes
  t21.4.1 EAMG
  t21.4.2 Inundabilitat
  t21.4.3 Riscos Geologics
02 Normativa
t1 02 Portades+Pannexes
t1 02.1 Normes Urbanistiques
t1 Annexes
  t202.1 Annex a Correspondència de zones i sistemes POUM NNSS
  t202.2 Annex b Usos i Activitats
  t202.3 Annex c Esquemes interpretatius
  t202.4 Fitxes Sectors
  t402.4 Annex d Fitxes sectors t4PEU2
  t4PAU 1 t4PEU3
  t4PAU 2 t4PMU1
  t4PAU 3 t4PMU2
  t4PAU A t4PMU3
  t4PAU B t4PPU1
  t4PEU1 t4PPU2
03 Programació
t1 03 01 Avaluació econòmica, Agenda i ISE
t1 03 Portades

   
ORDENACIÓ
t1 o01a.Classificació terme municipal
t1 o01b.Classificació sòl nucli
t1 o01c.Classificació sòl Collet
t1 o02a Qualificacions SU nucli
t1 o02b Qualificacions SU collet
t1 o03a.Ordenació nucli
t1 o03b.Ordenació nucli
t1 o03c.Ordenació Collet
t1 o04a.Qualificació SNU
t1 o04b.Qualificació SNU
t1 o04c.Qualificació SNU
t1 o04d.Qualificació SNU
t1 o04e.Qualificació SNU
Documentació Gràfica
INFORMACIÓ
t1 i01.Emmarcament
t1 i02a.Ortofotomapa.Terme
t1 i02b.Ortofotomapa.Nucli
t1 i02c.Ortofotomapa.Collet
t1 i03a. Cartografia.Terme
t1 i03b.Cartografia.Nucli
t1 i03c.Cartografia.Nucli
t1 i04.Xarxa hídrica i04
t1 i05.Àrees de protecció
t1 i06a.Pendents TM
t1 i06b.Pendents Nucli urbà
t1 i06c.Pendents Collet
t1 i07a. Inundabilitat nucli
t1 i07b. Inundabilitat Collet
t1 i08a.Riscs geològics nucli
t1 i08b.Riscs geològics collet
t1 i09.Sistemes d'infraestr
t1 i10.Alçades existents cadastre
t1 i11.PTPCC
t1 i12a.NNSS1991
t1 i12b.NNSS1991
t1 i13a. TRNNSS.Classificacio
t1 i13b. TRNNSS.Classificacio nucli
t1 i13c. TRNNSS.Classificacio collet
t1 i14a. TRNNSS.Qualificacio SNU
t1 i14b. TRNNSS.Qual SU Nucli
t1 i14c. TRNNSS.Qual SU Collet
t1 i15a.Serveis.Nucli
t1 i15b.Serveis.Collet
t1 i16.Masies
t1 i17a. Patrimoni nucli
t1 i17b. Patrimoni collet
t1 i17c. Patrimoni SNU

Data i hora de la darrera actualitzaciò
04:34  |  01-04-14
  • Recomana el contingut