Bombers de la Generalitat

Cases Noves del Collet, 4
08694 Guardiola de Berguedà 

112

938 227 569

Funcions:

Realitzar les sortides derivades dels sinistres dins del seu àmbit territorial d'actuació, així com les assignades per la Regió d'Emergència.

Gestionar els recursos humans i materials adscrits al parc.

Comunicar a la Unitat de Sala de Control de la Regió corresponent totes les incidències del servei.

Vetllar per la conservació i manteniment del Parc, dels vehicles, equipament i mitjans d'intervenció assignats d'acord amb les instruccions que es determinin.

Realitzar les activitats de formació i practiques programades per garantir que tot el personal de Parc conegui les normes, instruccions i procediments d'actuació operativa i d'ús i conservació dels recursos materials disponibles.

Efectuar, en el seu àmbit d'actuació, totes les activitats preventives d'acord amb la normativa establerta i les instruccions derivades de les unitats responsables.

Dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis urbans, les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions de la seva àrea territorial d'actuació en primera sortida i mantenir actualitzat el catàleg d'ubicació, tipològic i d'intensitat del risc que se'n deriva.

Mantenir, en l'exercici de les funcions assignades, les relacions de col·laboració corresponents amb el municipi i la resta d'entitats locals amb competència en el seu àmbit territorial.

Participar en les activitats d'informació i formació a la població d'acord amb la programació que s'estableixi.

Gestionar l'acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit.

Executar les ordres i instruccions encomanades pels seus superiors jeràrquics i informar-li de les actuacions en que hi participi.

Proposar millores respecte als procediments i recursos disponibles.

Qualsevol altra funció que li encomanin.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-12-2021 10:57