1506

Comunicació prèvia d'obertura

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Requisits previs:

1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Obtenció de la corresponent autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

6. Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Quan es pot sol·licitar?

Quan es pot sol·licitar: La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quan es dóna resposta?
No hi ha resolució. La comunicació prèvia d'obertura presentada d'acord al que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.Un cop efectuada la comunicació prèvia d'obertura per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament inscriurà l'activitat comunicada al Registre municipal d'activitats, sens perjudici del que pugui resultar de les comprovacions corresponents. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.
Cost
La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Documentació necessària?
Descripció documentació
No cal aportar documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Via telefònica
Telèfons on trucar
  Â 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 13:46