1509

Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Qui el pot demanar?
La persona propietària d'un animal de companyia.

Cal complir els requisits següents:
Per a la inscripció, modificació o baixa:els requisits 1 i 7
Per a llicència per a la tinença i conducció d'un gos considerat perillós: els requisits 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
1. Ser major d'edat.Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
2. No haver estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per
resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici
d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d'animals
potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la
prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures
fiscals i administratives.
6. Haver censat el gos al Registre Censal d'animals de companyia de l'Ajuntament.
7. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.
25/02/2014 Página 1 de 5

Ajuntament de Guardiola de Berguedà 21 Codificació del tràmit 21
CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA I LLICÈNCIA PER LA TINENÇA O CONDUCCIÓ Darrera actualització
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:
- en tot els casos: Documents 1 i 2.
- per a la inscripció al cens dels animals de companyia, cal aportar la següent documentació complementària:
Si la persona propietària és menor de 16 anys: Documents 3 i 4.
Si la persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa: Document 5.
- per la modificació o baixa al cens d'animals de companyia cal aportar la següent documentació complementària
Si es modifiquen les dades de domicili de l'animal: Document 6.
Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal: Document 7.
Si es canvia el titular de l'animal: Document 8.
- per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d'un gos considerat potencialment perillós cal
aportar el document 1 i del 9 al 14.
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la
representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents:
Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa).
Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema.
Domicili habitual de l'animal.
3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.
4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.
5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb
discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).
6. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
7. Còpia del certificat veterinari de defunció de l'animal.
8. Formulari degudament omplert i signat per l'anterior i pel nou propietari de l'animal.
9. Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.
10. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no s'ha estat condemnat/da per
delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença
d'animals potencialment perillosos.
Encas que ho sol.liciti l'Ajuntament caldrà l'autorització del sol.licitant (imprés model del Ministeri de Justícia, "petición
al Registro central de Penados y Rebeldes de información de antecedentes a través de organismos públicos").
11. Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries
(confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de
la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament) per
infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d'una sanció administrativa de
suspensió temporal de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat
d'ensinistrament, haurà de presentar una declaració d'haver complert totalment aquesta sanció.
12. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu
pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253EUR).
13. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de
permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen
els requisits de capacitat física i aptitud psicològica).
14. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre
d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.
Quan es pot sol·licitar?

Quan es pot sol·licitar: La Inscripció al cens dels animals de companyia que resideixen al municipi, es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal.En els casos de les races considerades potencialment perilloses als 15 dies posteriors a la data de la llicència administrativa

Quan es dóna resposta?
Cost
Gratuït
Documentació necessària?
Descripció documentació
No cal aportar documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Presencialment: a les oficines municipals.
Plaça Municipal, 3
08694 Guardiola de Berguedà

Telèfon: 938 227 059
Fax: 938 227 024
Email:
Via telefònica
Telèfons on trucar
  Â 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 13:48